යෝධ ගසක්

මැදපෙරදිග සියෙරා කලාපයේ (අඩි 5000-8000) හෝ මීටර් 1524, 2458 යෝධ සිකුවියා ගස් වර්ධනය සඳහා සුදුසු තත්වයක්නිර්මාණය කරයි.මෘදු ශීත සෘතුව හා ගිම්හාන උෂ්ණත්වය , ගැඹුරු හිම පියලි ඇති විශාල උද්‍යානයන්හි මෙම ගස වර්ධනය වෙයි. සිකුවියා හෝ කිංගස් කැනියොන් ජාතික වනෝද්‍යාන ලෝකයේ විශාලතම ගස් බොහෝමයක් වර්ධනයට ඉඩකඩලබාදෙයි.අසල්වැසි ගස් විශාල බැවින් යෝධ සිකුවොයිස් වල ප්‍රමාණය අගය කිරීම අපහසුය.

සිකුවියා වලින් විශාලත්වය  සාමාන්‍ය තට්ටු 26 ගොඩනැගිල්ලක් තරම් උස් වන අතර ඒවායේ විශ්කම්භය බොහෝ නගර වීදි වලපළල ඉක්මවා යයි.

ඔවුන් සෑම වසරකම ලී අඩි 40ක් පමණ නිපදවන අතර එය අඩි 50ක් උස හා විශ්කම්භය අඩි 1 ගසක පරිමාවට සමාන වේ….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *