රත්තරන් වලින් හදපු ලෝකයේ මිලෙන් අධිකම ආහාර

ලෝකය පුරාවටම එක එක ආහාර වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා . ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ ආහාර වර්ග අතුරින් ටිකක් අමුතු ආහාර වර්ගයක් ගැන.

රත්තරන් ආභරණ විදියට හදලා පළදිනවා ඔයාලා දැකලා තියෙනවා. හැබැයි රත්තරන් ආහාරයට ගන්නවා කියලා ඔයා අහලා තියෙනවද?

මේ වෙනකොට ලෝකයේ විවිධ රටවල් රත්තරන් ආහාර ලස්සන කරන්න එකතු කරගන්නවා.

ඒ වගේම මෙම රත්තරන් යෙදූ ආහාර වර්ග ටිකක් මිලෙන් අධිකයි.

පහතින් දැක්වෙන්නේ ඒ වගේ ලොව පුරා ඇති රත්තරන් යොදපු ආහාර වර්ග සහ ඒවායේ මිල ගණන් කිහිපයක් .

1) රත්තරන් යෙදූ චොක්ලට් බේකන් – ( ආසන්නව ) රුපියල් 7800ක්

2) රත්තරන් යෙදූ ඩෝචි බර්ගර් – (ආසන්නව ) රුපියල් 133 200ක්

 

3) රත්තරන් යෙදූ කප් කේක් – (ආසන්නව ) රුපියල් 260 000ක්

 

4) රත්තරන් යෙදූ සූෂි – ( ආසන්නව ) රුපියල් 360 000ක්

 

5) රත්තරන් යෙදූ චොක්ලට් අතුරුපස -( ආසන්නව ) රුපියල් 5 000 000ක් ( මෙය ලොව මිල අධිකම අතුරුපසයි.)

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *